आम्ही सहकारी

अ.क्रविभाग प्रमुखविभागअनषंगिक विषय तालुका विषय सहाय्यक
1डॉ. पाईकराव पी.व्‍ही
अधिव्‍याख्याता
शिक्षक शिक्षण विभाग
इंग्रजी, गणित, विज्ञान
AWP &Bपुर्णा , पालम श्री राजेश्वर पिल्‍लेवार
2श्री अनिल जाधव
अधिव्‍याख्याता
शिक्षक शिक्षण विभाग
मराठी, ऊर्दु व सामाजिक शास्‍त्र
3श्री भारत एम. सुर्यवंशी
अधिव्‍याख्याता
व्‍यवसाय विषय शिक्षण,CPD
व्‍यवसाय मार्गदर्शन व मानसशास्‍त्रीय समुदेशन विभाग
अविरत, सेवापूर्वपरभणी, मानवतश्री मोहमंद अकबर
4श्री नितीन अ. जाधव
अधिव्‍याख्याता
संशोधन, क्षेत्रीय आंतरक्रिया, समता विभागIED
(नवोपक्रम)
पाथरी , सेलूश्री गजानन पामे
5श्री अनिल जाधव
अधिव्‍याख्याता
अभ्यासक्रम विकसन व मूल्‍यमापनKPALP, PGI(शाळा सिध्दी), LBLगंगाखेड, सोनपेठश्री वायकोस. पी.
श्री प्रसन्‍न भावसार
6श्रीमती लता कच्‍छवे
अधिव्‍याख्याता
शैक्षणिक व माहिती तंत्रज्ञान, संदर्भ साहित्‍य विकसन विभागNIOS,मूल्‍यवर्धन,KGBV, पुर्व प्राथमिकजिंतूरडॉ. अब्‍दूल मुनीब

Comments are closed.